Styrelsen

Styrelsen 2019

Vinteruppläggning av båtar

Lars Engman

Planerar och håller i de gemensamma upptagningarna och sjösättningarna

Tel: 0702-911385

Mailalias: herstaberg

Webredaktör

Jan Tellgren

Gillar när ni hör av er med bilder, texter eller förslag på förbättringar.

Tel: 0737-24 50 17

Mailalias: info@programhanterarn.com

Huskontakt

Lars Carlsson

Ansvarar för skötsel av fastigheten. Planerar och håller i städ- och fixdagar

Tel: 011-31 84 91, 0708-59 72 90

Mailalias: klubbmastare

För kontakt via mail, använd malialias följt av @norrkopingsegelklubb.com. Vi minskar risken för reklam genom att inte skriva ut hela mailadressen.

Ordförande

Vakant

Mailalias: ordforande

Vice ordförande

Björn Almgren


Klubbvimpelansvarig.

Tel: 011-17 37 94, 070-270 75 19

Mailalias: vice

Sekreterare

Gabriella Svensson

Skriver protokoll på möten och ser till att de finns arkiverade.

Tel: 0704 347 915

Mailalias: sekreterare

Kassör

Margareta Wallin

Har hand om ekonomin och medlemsregister.

Tel: 011-161744, 0708767415

Mailalias: kassor

Hamnkapten

Jiri Matys

Fördelar bryggplatser och ansvarar för det som hör till, bojar t.ex.

Sjö- och torrsätter båtar med slipen.

Tel: 073 909 07 83

Mailalias: hamnkapten

Kappsegling

Anders Sjöborg

Tel: 011-319049, 073-049 97 18

Mailalias: kappsegling

Ledamot

Bo Nilsson

Tel: 070-560 75 58

Mailalias: bo

Ersättare

Eva Tellgren

Tel: 0736-40 70 32

Ersättare

Tony Törnquist

Tel:0725-24 79 01

Ungdomsansvarig

Torbjörn Lindqvist

Basar över ungdomsverksamheten och håller i träningarna

Tel: 011-15 98 48

Mailalias: ungdom

Övriga funktionärer

Valberedning

Vakant


MötesprotokollStyrelsebeslut

GDPR, en europeisk dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj, den tydliggör det redan självklara, att vi själva äger våra egna personuppgifter.

Man kan se det som att det är förbjudet att behandla personuppgifter men att det finns undantag och regler kring detta och dessa undantag och regler beskrivs i GDPR.

Som utomstående får vi bara låna uppgifter om andra om vi lovar att skydda dem mot insyn och förvara dem säkert.

Det finns två kategorier av personuppgifter:

•Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress, bilnummer.

•Känslig personuppgift – Uppgift om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning, biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris och liknande).

GDPR gäller även för personuppgifter i löpande text, t ex i e-post och dokument, även på papper om de ingår i eller kommer att ingå i ett register.

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Det är alltså aldrig en person som är formellt ansvarig, även om föreningen utsett någon att till exempel sköta medlemsregistret.

Styrelsen har påbörjat ett arbete med att se över hur föreningen ska hantera GDPR, detta genom att ta fram förslag på uppdaterade stadgar, ta fram rutiner för hur vi ska hantera register samt en översyn över vilka uppgifter vi behöver i våra register och rensning av gamla register, utöver det kommer styrelsen även behöva samla in samtycke för de personuppgifter som vi har idag. Det finns mer information om GDPR på följande länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/