Styrelsen

Styrelsen 2023

För kontakt via mail, använd malialias följt av @norrkopingsegelklubb.com. Vi minskar risken för reklam genom att inte skriva ut hela mailadressen.

Ordförande

Bennie van Klaveren

Tel:070-720 29 29

Mailalias: ordforande

Vice ordförande

Bo Nilsson


Tel: 0705 60 75 58

Mailalias: vice

Sekreterare

Eva Tellgren

Skriver protokoll på möten och ser till att de finns arkiverade.

Tel: 0736 40 70 32

Mailalias: sekreterare

Kassör

Margareta Wallin

Har hand om ekonomin.

Tel: 011-161744, 0708767415

Mailalias: kassor

Hamnkapte

Jiri Martys

Fördelar bryggplatser och ansvarar för det som hör till, bojar och bommar t.ex.

Sjö- och torrsätter båtar med slipen.

Tel: 073 909 07 83

Mailalias: hamnkapten

Ledamot

Kappseglingsansvarig

Mikael Arnstedt

Tel:070-761 98 97

Mailadress: kappsegling

Ledamot

Lars Engman

Ansvarar för Herstaberg


Tel: 070-291 13 85

Mailalias: herstaberg

Ledamot

Torbjörn Lindqvist


Tel: 011-15 98 48


Ledamot

Hans Ahlström

Tel:070 306 02 75

Suppleant

Fredrik Thörnell

Tel: 070-333 05 75

Suppleant

Tony Törnquist

Tel:0725-24 79 01

Klubbmästare

Vakant

Mailadress: klubbmastare

Webredaktör

Jan Tellgren

Gillar när ni hör av er med bilder, texter eller förslag på förbättringar.

Tel: 0737-24 50 17

Mailalias: info@programhanterarn.com

Övriga funktionärer

Valberedning

Vakant
Styrelsebeslut

GDPR, en europeisk dataskyddsförordning träder i kraft den 25 maj, den tydliggör det redan självklara, att vi själva äger våra egna personuppgifter.

Man kan se det som att det är förbjudet att behandla personuppgifter men att det finns undantag och regler kring detta och dessa undantag och regler beskrivs i GDPR.

Som utomstående får vi bara låna uppgifter om andra om vi lovar att skydda dem mot insyn och förvara dem säkert.

Det finns två kategorier av personuppgifter:

•Personuppgift – All information som kan knytas till en nu levande person. Några exempel: Namn, adress, personnummer, fotografi, ip-adress, bilnummer.

•Känslig personuppgift – Uppgift om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, etniskt ursprung, medlemskap i fackförening, sexuell läggning, biometriska uppgifter (fingeravtryck, iris och liknande).

GDPR gäller även för personuppgifter i löpande text, t ex i e-post och dokument, även på papper om de ingår i eller kommer att ingå i ett register.

Det är föreningen som är personuppgiftsansvarig och det är styrelsen som ansvarar för att föreningen följer lagen. Det är alltså aldrig en person som är formellt ansvarig, även om föreningen utsett någon att till exempel sköta medlemsregistret.

Styrelsen har påbörjat ett arbete med att se över hur föreningen ska hantera GDPR, detta genom att ta fram förslag på uppdaterade stadgar, ta fram rutiner för hur vi ska hantera register samt en översyn över vilka uppgifter vi behöver i våra register och rensning av gamla register, utöver det kommer styrelsen även behöva samla in samtycke för de personuppgifter som vi har idag. Det finns mer information om GDPR på följande länk: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/